Aktualności

Powrót do strony głównej

Data doania: 17.10.2018


Zapytanie ofertowe WM/UE/05/06/2018 – ZAKOŃCZONO

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy zapytania ofertowego WM/UE/05/06/2018 z dnia 26.06.2018 r.

Zawiadamiam, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WM/UE/05/06/2018 dotyczące wykonanie usługi przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie stworzenia koncepcji przewodu zasilająco-sterującego siłownika hydraulicznego w ramach projektu „Innowacyjny siłownik hydrauliczny umożliwiający zwiększenie efektywności pracy, poprawy bezpieczeństwa oraz niezawodności maszyn i urządzeń”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1. Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie: 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat: 1.2.A Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej do WM Engineering SA wpłynęła jedna oferta. Wybrano:

Usługi Inżynieryjne i Badawcze BAT-CELL S.C.

Skłodowskiej – Curie 55/61 lok.417

50-369 Wrocław

Oferenci spełniają warunek, o którym mowa w pkt 2 lit.a) podrozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, co oznacza, iż Oferenci nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.