Aktualności

Powrót do strony głównej

Data doania: 17.10.2018


Zapytanie ofertowe nr WM/UE/02/06/2018 – ZAKOŃCZONO

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy zapytania ofertowego WM/UE/02/06/2018 z dnia 25.06.2018 r.

Zawiadamiam, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WM/UE/02/06/2018 dotyczące świadczenia przez Oferenta usług badawczych w ramach realizacji prac badawczo rozwojowych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych jako Ekspert ds. badań i rozwoju poprzez zatrudnienie w ramach umowy zlecenie/dzieło lub umowy o współpracy w ramach projektu „Innowacyjny siłownik hydrauliczny umożliwiający zwiększenie efektywności pracy, poprawy bezpieczeństwa oraz niezawodności maszyn i urządzeń”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1. Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie: 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat: 1.2.A Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej do WM Engineering SA wpłynęły dwie oferty. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz przyznana punktacja:
Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny oferty Punkty
Oferta nr Data wpływu oferty Dane Wykonawcy Cena max 70 Doświadczenie max 15 Potwierdzenie realizacji projektów max 15 Razem – 100
1. 26.06.2018 r. Marek Bednarz 70 5 5 80
2. 29.06.2018 r. Małgorzata Sobków 70 5 10 85 Ponieważ Oferta nr 1 nie spełniła warunku, o którym mowa w pkt 2 lit.a) podrozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, co oznacza, iż Oferent jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Oferta nie spełniła warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z SEKCJĄ III Zapytania Ofertowego z dnia 25.06.2018 r.). Wybrano Ofertę nr 2: Małgorzata Sobków. Oferent uzyskał największą ilość punktów oraz spełnia warunek, o którym mowa w pkt 2 lit.a) podrozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, co oznacza, iż Oferent nie są powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.